Maniek2010

43 teksty – auto­rem jest Ma­niek2010 . 

Nie każdy upa­dek bo­li. Siłę uderze­nia amor­ty­zują po­duszki z aniel­skich piór. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 19 kwietnia 2013, 00:45

By­wa i tak, że do­piero w cza­sie og­romne­go cier­pienia zda­jemy so­bie sprawę z po­siada­nia serca. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 4 kwietnia 2013, 22:23

* * *

Nasz sek­ret bał się świata
Było mu dob­rze między Nami
Cicho, bez­pie­cznie, intymnie

Za­pinam każdy gu­zik po szyją
Szczel­nie owi­jam się szalem
Nie pat­rzę na Ciebie
Jed­nak od­wle­kam tą chwilę
Kiedy zos­ta­niemy osobno,
Już zu­pełnie sami

Mi­mo, że sek­ret nie uj­rzał światła dziennego
Już nas nie wiąże, nie spa­ja nic pięknego 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 15 lutego 2012, 18:15

* * *

Idę po Twoich śladach
Po płat­kach śniegu
Po pias­kach plaż
Po czer­wo­nym dywanie
Po po­pełnianych błędach
Liczę, że kiedyś się odwrócisz
I nie ty­le, że cofniesz
A pocze­kasz na mnie 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 9 listopada 2011, 22:32

* * *

Mówią mi, że w końcu znajdę swoją przystań.
Tyl­ko kiedy?
Jak od­szu­kać ten in­ny świat?
Po­dob­no lepszy.
Tyl­ko skąd wiado­mo, że lepszy?

Pat­rzę w lus­tro, co widzę?
Jakąś twarz;
nie mam już pew­ności, że jest moja.

Za­gubiony w kos­tni­cy marzeń,
Chcę uciec, chcę żyć;
Sam so­bie sta­ram się w to uwierzyć. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 30 października 2011, 11:57

* * *

Przez pal­ce prze­leciały sza­lone wscho­dy słońca…
Czas do­rosnąć – mówi­li dawno,
A ja uciekałem od tego.
Myśląc, że tak może być bez końca…
Że zaw­sze mi się uda utar­go­wać coś z życiem.

Jak bar­dzo się my­liłem wyszło zu­pełnie przypadkiem;
Pod­ry­wałem dziew­czynę i usłyszałem:
Ej ko­leś, mógłbyś być moim dziadkiem!


:) 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 29 października 2011, 16:23

* * *

Burze sza­lały, wiat­ry hulały
Drze­wa z włas­nej wo­li upadały
Owa­dy po­wariowały i kąsały

Słońce zaszczu­te krzykiem
Bało się wyjść z ukrycia
Na­wet z tar­czą jaką jest tęcza

Po co było nam to wszystko?
Kiedy pow­stała ta przepaść?
W którym mo­men­cie zgasły gwiaz­dy?

Na­wet kwiaty płakał
Kiedy się z na­mi żegnały
Nasza miłość była ich wodą niezbędną do życia… 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 18 października 2011, 01:19

* * *

Kiedy od­chodziłaś, ciągle miałem nadzieję
Że jed­nak nie wszys­tko stracone
Nie liczyłem na cud a sprawiedliwość
Bo ni­by cze­mu aku­rat Two­je dni miały być policzone?

Nasze życie – mi­gaw­ki, które nie powrócą
Czułem za­pach Two­jej krwi
I spa­liny samochodu
Po­mie­sza­ne z moim szaleństwem
Zderzak auta trwa­le wy­rył się w Twoim boku

Uśmie­chałaś się jeszcze
Spo­koj­na jak nigdy
Po chwi­li zasnęłaś w mych ramionach
Nie zbudził Cię syg­nał ka­ret­ki pogotowia
Tak bar­dzo tęsknię za Tobą… 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 16 września 2011, 22:21

* * *

Uśmie­chasz się niewin­nie i od­wra­casz wzrok
Ku­sisz swym uro­kiem
Aura spo­koju zanika
Ba­lan­su­je na krawędzi
Prag­nienia roz­ry­wają mo­je wnętrze
Za­mykam oczy
W marze­niach do­tykam Twe­go boku
Przy­tulam do piersi
Jes­teś tak blis­ko, tyl­ko moja
Aniele, czy dasz mi się poznać? 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 12 września 2011, 20:45

Zdol­ność myśle­nia jest naj­cenniej­sza. Jest ważniej­sza na­wet od miłości. Bo czym są uczu­cia czy po­siada­ne dob­ra bez ro­zumienia czegokolwiek? 

myśl
zebrała 10 fiszek • 11 września 2011, 01:06

Maniek2010

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Maniek2010

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność